"Gestió d'embassaments en cadena en situació de sequera extrema".

martes, 11 de junio de 2024

Conferència 11/6/2024:

"Gestió d'embassaments en cadena en situació de sequera extrema".

El riu Ter alimenta en el seu tram mitjà 3 embassaments en cadena: l’embassament de Sau (168 hm³) que transfereix la pràctica totalitat de l’aigua a l’embassament de Susqueda (233 hm³) des d'on es transfereix al contraembassament de regulació d'El Pasteral (1,5 hm³) des del qual l’aigua continua el curs del riu. Les administracions públiques han realitzat el seguiment limnològic del sistema d’embassaments del Ter des del primer ompliment de Sau l’any 1964 fins a l’actualitat. Basant-se en el coneixement obtingut, les administracions gestionen la distribució de volums entre els diferents embassaments i la profunditat a la qual es transfereix l’aigua de Sau a Susqueda i de Susqueda a El Pasteral. A Catalunya, la repetició cíclica dels períodes de sequera s’està accentuant a causa de la crisi/emergència climàtica. Després de 3 anys d’escassetat de precipitacions, al març de 2023 la Generalitat de Catalunya va declarar (resolució ACC/747/2023) els embassaments del Ter en estat de sequera pluviomètrica extrema i estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica. L’evolució des del 2021 ha estat de descens continuat: 75% (setembre 2021), 41% (setembre 2022), 23% (setembre 2023) i 19% (novembre 2023). Els embassaments del Ter permeten la laminació d’avingudes, la producció d’energia elèctrica i reservar els volums d’aigua necessaris per garantir els cabals de manteniment del riu Ter, els sistemes de subministrament i el regadiu. Els volums de subministrament són utilitzats per l’ ETAP de CATSA a Girona i l’ETAP d’ATL a Barcelona. Gestionar embassaments en situació de sequera significa gestionar el seu buidatge amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’aigua per als usos previstos i preservar al mateix temps el medi natural. En la present comunicació es presenta una memòria de la seqüència d’accions de gestió realitzades als embassaments del Ter entre juliol de 2022 i gener de 2024 amb l’objectiu de mantenir al màxim i el màxim temps possible la qualitat de l’aigua utilitzada com a recurs pels subministraments de manera compatible amb l’alliberament de cabals de manteniment del riu i per al regadiu. Les principals accions de gestió realitzades han consistit en: - Planificar i executar un pla de monitoratge intensiu de la qualitat de l’aigua tant a l’interior dels embassaments com a les aigües circulants. - Establir la distribució dels volums de reserva d’aigua entre els embassaments de Sau i Susqueda. - Seleccionar les profunditats més adequades per realitzar la transferència d’aigua des de Sau i Susqueda. - Planificar i executar quan s’ha considerat necessari l’extracció de peixos mitjançant pesca selectiva per evitar mortaldats incontrolades que poguessin alterar la qualitat de l’aigua. Aquestes accions han buscat afavorir els processos d’eliminació biològica de compostos reduïts (amoni, nitrits, ferro i manganès entre altres), evitar que concentracions elevades de fòsfor arribessin a les capes més superficials dels embassaments per limitar la proliferació de microalgues i mantenir el màxim temps possible la millor qualitat de l’aigua aportada al riu i als sistemes de subministrament. José Javier Rodríguez Subiza Cap ETAP Ter. Operació ETAP Ter


José Javier Rodríguez Subiza és Llicenciat en Biologia per la Universitat de Navarra el 1990 i Màster en Tecnologia de l’Aigua el 1991 per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa des del 1992 a Ensd’Abastamentd’Aigua Ter-Llobregat, una empresa pública d’aigües constituïda el 1990 per la Generalitat de Catalunya (NE, Espanya) que s’encarrega de subministrar aigua potable a més de 5 milions de ciutadans. José Javier va treballar els seus primers anys als Laboratoris Centrals, i des del 2001 es desenvolupa com a responsable de Planta de Tractament d’Aigua. Ha participat activament en estudis i programes per als embassaments.